Program

Program Wyborczy 2024

Koalicja dla Łomianek  – Łomianki dla wszystkich.

I. Dobra jakość życia w Łomiankach.
 • Utrzymanie lokalnego budżetu obywatelskiego – Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny.
 • Rozszerzanie atrakcyjności Łomiankowskiej Karty Mieszkańca.
 • Zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.
 • Utworzenie platformy internetowej do zgłaszania pomysłów i opinii przez mieszkańców.
 • Kontynuacja tworzenia centrów ośrodków wiejskich, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.
 • Zwiększenie obecności służb mundurowych na terenie miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, by kompleksowo wspierać mieszkańców. Powstaje nowy budynek przy ul. Jaśminowej, na który otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego. 
 • Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, mającej na celu zapewnienie opieki popołudniowej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, realizacja oddziaływań profilaktycznych, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży (przy współpracy z CUS i GKRPA).
 • Wsparcie dla lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 • Programy wsparcia dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc materialna oraz wsparcie psychologiczne.
 • Współpraca z lokalnymi społecznościami w zakresie monitorowania i reagowania na zagrożenia oraz problemy społeczne, w tym wspieranie programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym.
 
 
II. Spójna koncepcja rozbudowy infrastruktury.
 • Kontynuacja modernizacji dróg i ulic w celu poprawy bezpieczeństwa komunikacji drogowej. W tym kontynuacja poprawy bezpieczeństwa na przejściach drogowych, obejmująca montaż oświetlenia i poprawę oznaczeń.
 • Wodociąg i kanalizacja – kontynuacja rozbudowy na terenach wiejskich zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na lata 2024-2027.
 • Monitorowanie prac nad modernizacją wałów przeciwpowodziowych – projekt jest już w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej na cały odcinek.
 • Połączenie wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w jednym miejscu, wybudowanie nowoczesnego punktu obsługi mieszkańca, sali obrad Rady Miejskiej oraz Urzędu Stanu Cywilnego z salą ślubów.
 • W ramach poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego powstanie nowa strażnica OSP w Dziekanowie Polskim (już jest ogłoszony przetarg na projekt), planujemy rozbudowę remizy OSP w Łomiankach z zapleczem socjalnym dla ratowników i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
 • Inwestycje w rozbudowę sieci transportowej zapewniającej sprawną komunikację między osiedlami (dodatkowe wewnętrzne linie) oraz z Warszawą (dodatkowe autobusy przegubowe). Kontynuacja współpracy z m.st. Warszawą przy budowie buspasa i ścieżki rowerowej.
 • Kontynuowanie współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przy projektowaniu i budowie S7 na terenie gminy. Monitorowanie powstania w uzgodnionym formacie dróg opaskowych i zabezpieczeń ekologicznych, które zostały wzięte pod uwagę przez GDDKiA przy planowaniu S7.
III. Zdrowie, sport, rekreacja, ochrona środowiska.
 • Programy profilaktyczne oraz edukacyjne mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców, w tym bezpłatne badania przesiewowe.
 • Monitoring jakości powietrza i podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.
 • Kontynuacja wymiany „kopciuchów” poprzez program gminny oraz wsparcie przy wypełnianiu wniosków w programie „Czyste Powietrze”.
 • Promocja segregacji odpadów, edukacja w zakresie gospodarki odpadami.
 • Kontynuacja prac przy rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej.
 • Dostosowanie gminy do zapisów uchwały „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu”.
 • Utrzymanie wysokiego poziomu wsparcia programu ochrony zwierząt – akcje czipowania, sterylizacji, dokarmiania wolno żyjących kotów.
 • Udział w projekcie Rezerwat Biosfery Kampinoskiego Parku Narodowego.
 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej, w tym hal sportowych, orlików, boiska w Kiełpinie, budowa skateparku przy ul. Strumykowej czy dodatkowych siłowni plenerowych.
 • Nowe ścieżki rowerowe w celu promocji aktywnego trybu życia oraz ekologicznego transportu.
 
 
IV. Edukacja i kultura.

 • Wybudowanie zespołu szkół w Łomiankach Dolnych przy ul. Brzegowej – prace projektowe już trwają! Umowa na prace projektowe zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę do 25.01.2025 r.
 • Publiczny żłobek w ramach pozyskanego wsparcia „Maluch+” – adaptacja budynku starej szkoły w Sadowej do potrzeb najmłodszych mieszkańców.
 • Budowa przedszkola w centrum Łomianek i w Kiełpinie.
 • Kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury edukacyjnej, w tym remonty szkół, hal sportowych oraz zakup nowoczesnego sprzętu dydaktycznego.
 • Powstanie filii Centrum Kultury w zabytkowej willi w Dąbrowie Leśnej.
 • Wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i integracyjnych poprzez organizację festiwali, koncertów oraz wystaw, organizowanie spotkań międzypokoleniowych.
 
V. SMART CITY Łomianki.
 
 • Budowa inteligentnych systemów monitoringu wizyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i sterowania natężeniem ruchu ulicznego.
 • Rozbudowa sieci szkieletowych łączących budynki gminne i przestrzeń publiczną.
 • Utworzenie Multimedialnego Centrum Przetwarzania Danych i Informacji, który pozwoli na poprawę efektywności usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony środowiska oraz wykorzystania i rozwoju infrastruktury technicznej gminy.
 
 
VI. Transformacja energetyczna w Łomiankach.
 • Kontynuacja wymiany oświetlenia na energooszczędne lampy LED.
 • Udział w przedsięwzięciach OZE i inicjowanie działań w tym zakresie korzystnych dla mieszkańców.
 • Przygotowanie i udział w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych.
 • Działania termomodernizacyjne i poprawiające efektywność energetyczną w budynkach publicznych.
 • Program zachęt dla mieszkańców do stosowania energii odnawialnej w domach.
 
VII. Młodzież.
 • Programy stypendialne dla uzdolnionych uczniów oraz wsparcie dla placówek edukacyjnych w zakresie organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 • Promowanie dostępu do darmowych kursów i warsztatów z zakresu nowych technologii, sztuki, i rozwoju osobistego.
 • Programy antydyskryminacyjne, antyprzemocowe i profilaktyka zdrowia psychicznego w szkołach.
 • Propagowanie powołania Rzecznika Praw Uczniowskich.
 • Promowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym i politycznym gminy  – kontynuacja pracy Rady Młodzieżowej.
 • Tworzenie bezpłatnych programów rekreacyjnych i sportowych dla młodzieży.
 
 
VIII. Seniorzy.
 • Promowanie aktywnego udziału seniorów w życiu społecznym i politycznym gminy – kontynuacja pracy Rady Seniorów.
 • Powstanie Centrum Aktywności Seniorów – w którym będą się odbywać zajęcia edukacyjne (na wzór UTW), kulturalne i integracyjne.
 
 
IX. Przedsiębiorcy.
 • Promocja przedsiębiorczości poprzez ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. Promowanie osiągnięć przedsiębiorców wywodzących się z Łomianek, wzajemnego wspierania projektów służących rozwijaniu przedsiębiorczości. Utworzenie mapy lokalnych przedsiębiorstw.
 • Wspieranie lokalnych firm oraz przedsiębiorstw poprzez preferencyjne warunki współpracy z samorządem.
 • Organizacja targów pracy i spotkań z pracodawcami. 
 • Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw poprzez zachęty do zatrudniania młodych mieszkańców.
 • Tworzenie platformy wspierającej samozatrudnienie i przedsiębiorczość wśród młodych mieszkańców.